Zenfone3
首頁    |    價目表    |    ASUS
維修項目 更換項目 維修價格 維修時間
Zenfone3 螢幕破裂
(520KL/552KL)
更換Zenfone3液晶螢幕  $2,580 40min-1hr
Zenfone3 背蓋破裂
(520KL/552KL)
更換 Zenfone3 背蓋 $1200 40min

維修前,建議請先來電詢問門市有無現貨,以免白跑一趟唷!